เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

   วิสัยทัศน์อำเภอบ้านผือ

 “เมืองน่าอยู่  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโมง ”

   พันธกิจ

          ๑. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  พืชเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

          ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน

          ๓. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

          ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

          ๕. การพัฒนาสังคม  การศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

         ๖. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้การบริหารจัดการภาครัฐ

   เป้าประสงค์รวม

          1. คนมีคุณภาพ มีความรู้ มีการศึกษา มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

          2. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษตกค้าง มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

          3. การคมนาคมการติดต่อสื่อสารสะดวก ทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น

          4. การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

          5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์พื้นฟู และการ บริหารจัดการที่ดี

          6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน                

   ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๑ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

สู่ระดับสากล                  

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๓ การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพด้านการค้า เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโมง

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

          ประเด็นยุทธศาสตร์  ๖ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนการสร้างความเข็มแข็งของสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อ้างอิง

 "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1